Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1. Geschiktheid

1.1 Deze ‘Algemene Verkoopvoorwaarden van Funtab (hierna: “Algemene Voorwaarden”) regelen en maken integraal deel uit van alle offertes, aanbiedingen, bevestigingen en verkoopovereenkomsten betreffende goederen die zijn gesloten tussen de Koper enerzijds en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Latisus B.V. (eigenaar van het merk Funtab), gevestigd te Alphen aan den Rijn, Nederland (hierna: “Funtab”). Indien Funtab en de Koper een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot de verkoop van Goederen, zullen de bepalingen en voorwaarden van die afzonderlijke overeenkomst gelden in geval van inconsistenties tussen deze Algemene Voorwaarden en een dergelijke afzonderlijke overeenkomst.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de Koper, ongeacht of en wanneer de Koper zijn bestelling of dergelijke voorwaarden heeft ingediend. Het vervullen van de bestelling van de Koper vormt geen aanvaarding van enige voorwaarden van de Koper en leidt niet tot wijziging of aanpassing van deze Algemene Voorwaarden.

2. Offertes / Overeenkomst

2.1 Geen bestelling of overeenkomst tot verkoop van Goederen wordt van kracht totdat deze schriftelijk door Funtab is aanvaard.

2.2 Bestellingen voor op maat gemaakte Goederen (“custom tabs of advertising tabs”) kunnen niet worden geannuleerd door de Koper.

2.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, kunnen alle andere bestellingen binnen 1 (één) werkdag na de orderbevestiging door Funtab worden geannuleerd of gewijzigd. Elke andere wijziging of annulering van een bestelling is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van Funtab en aan voorwaarden vastgesteld door Funtab naar eigen goeddunken.

2.4 Indien de prijs, kortingen of leveringsdata zijn gebaseerd op een duidelijke fout, kan Funtab naar eigen goeddunken de fouten corrigeren of de bestelling annuleren.

2.5 Alle bestellingen of overeenkomsten zijn te allen tijde onderhevig aan goedkeuring van Funtab. Het voorgaande weerhoudt Funtab er niet van op enig moment zekerheid te eisen voor de nakoming van de financiële verplichtingen van de Koper.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle door Funtab genoteerde prijzen zijn in euro’s, tenzij expliciet anders vermeld.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief alle omzet-, gebruik- en accijnzen, evenals enige andere vergelijkbare belastingen, heffingen en kosten van welke aard dan ook die door enige overheidsinstantie worden opgelegd op bedragen die door de Koper verschuldigd zijn, met uitzondering van de BTW die is opgenomen in de prijzen zoals vermeld op de website Funtab.com. De Koper is verantwoordelijk voor al dergelijke kosten, kosten en belastingen; behoudens dat Koper niet verantwoordelijk zal zijn voor belastingen op het inkomen, de inkomsten, de bruto-ontvangst, het personeel of het onroerend goed of andere activa van Funtab.

3.3 Funtab is gerechtigd de prijs aan te passen wanneer de kosten om welke reden dan ook voor Funtab hoger blijken te zijn dan de geoffreerde prijs en/of hoger zijn dan voorzien door Funtab op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

3.4 Alle kortingen, indien van toepassing, worden door Funtab naar eigen goeddunken bepaald.

3.5 Indien een korting wordt aangeboden voor de aankoop van een bepaalde hoeveelheid of een bepaald assortiment Goederen, is Funtab niet verplicht de korting toe te passen indien er minder of andere goederen worden besteld dan aangeboden.

3.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle bestellingen vóór levering worden betaald.

3.7 Alle factuurbetalingen moeten uiterlijk 30 (dertig) kalenderdagen na de op de factuur vermelde datum door Funtab zijn ontvangen. Tenzij Funtab uitdrukkelijk anders overeenkomt, moeten facturen uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de geplande leveringsdatum worden betaald. Er wordt in geen geval een korting toegepast voor vroege betalingen.

3.8 Indien het gefactureerde bedrag niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, komt de Koper zonder enige kennisgeving in gebreke te zijn. Naast andere rechten en remedies die Funtab krachtens het toepasselijke recht heeft, zal er over alle achterstallige betalingen rente verschuldigd zijn tegen een tarief van 1% (één procent) per kalendermaand pro rata, of het toepasselijke wettelijke tarief, afhankelijk van welke van de twee het hoogst is.

3.9 In geval van incasso zijn alle incassokosten voor rekening van de Koper.

3.10 Indien de incassoprocedure leidt tot gerechtelijke procedures, is de Koper aansprakelijk voor alle juridische kosten, inclusief juridisch advies en vertegenwoordiging in en buiten de rechtszaal, evenals alle executiekosten.

3.11 Alle Goederen zijn definitieve verkoop, tenzij: (a) de verkeerde Goederen worden geleverd zonder fout van de Koper; (b) de Goederen beschadigd zijn zonder fout van de Koper. Indien een van deze omstandigheden zich voordoet, moet de Koper Funtab zoals uiteengezet in Sectie 5 hieronder op de hoogte stellen.

3.12 Indien de verkeerde Goederen worden geleverd, indien er minder Goederen worden geleverd, of indien de Goederen in slechte staat worden geleverd, en de Koper bezwaar maakt overeenkomstig Sectie 5 hieronder, blijft de Koper aansprakelijk voor het in rekening gebrachte bedrag met betrekking tot de Goederen die in onbeschadigde staat zijn geleverd.

3.13 In geval van enige tekortkoming door de Koper in de betaling van enige verschuldigde bedragen of kosten, heeft Funtab het recht om verdere leveringen van Goederen uit te stellen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele verliezen door de Koper. Dit recht staat los van en komt boven op enige andere rechten en remedies die beschikbaar zijn krachtens de overeenkomst of de wet.

3.14 Verrekening door de Koper van een vordering (of vermeende vordering) tegen zijn schuld aan Funtab zal alleen worden toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Funtab.

3.15 Funtab accepteert alleen betalingen van de geldovermaker als de naam en het adres van de geldovermaker overeenkomen met de naam en het adres van de klant aan wie de factuur is gestuurd. Indien betalingen worden gedaan door een andere partij dan de klant, is de klant verplicht Funtab hiervan op de hoogte te stellen en een toelichting te sturen.

4. Levering / Transportkosten of schade

4.1 Alle door Funtab meegedeelde of erkende leveringsdata zijn op inschatting gemaakt. Funtab is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, verlies of schade tijdens het transport.

4.2 Funtab kan de levering uitstellen in geval van productieproblemen die invloed hebben op de hoeveelheid Goederen of de kwaliteit van de geproduceerde Goederen. Indien een dergelijke vertraging langer dan 3 (drie) kalendermaanden duurt, heeft elke partij het recht om de bestelling te annuleren. Indien dergelijke bestellingen worden geannuleerd, is Funtab niet aansprakelijk voor enige verliezen, inclusief verloren winsten of besparingen van de Koper.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt elke levering gedaan “Ex Works” (EXW) Alphen aan den Rijn (hoofdkantoor) of Ede (magazijn), Nederland, onder de voorwaarden van Incoterms 2020.

4.4 Indien de Koper nalatig is om de Goederen in ontvangst te nemen, of indien de Koper de informatie of instructies om de levering mogelijk te maken niet verstrekt, is de Koper volledig aansprakelijk voor alle schade en verliezen die door Funtab zijn geleden, zoals (maar niet beperkt tot) transportkosten, extra opslag, behandeling en verzekering. Met betrekking tot (her)levering kan Funtab voorafgaande betaling van alle genoemde kosten eisen.

4.5 Funtab kan naar eigen goeddunken, zonder aansprakelijkheid of boete, gedeeltelijke zendingen van Goederen aan de Koper doen. Elke zending zal een afzonderlijke verkoop vormen, en de Koper moet betalen voor de eenheden die zijn verzonden, of een dergelijke zending nu geheel of gedeeltelijk voldoet aan de bestelling van de Koper.

4.6 Bij levering dient de Koper de staat van de verpakking te controleren, en indien de verpakking duidelijke gebreken vertoont, moet de Koper in aanwezigheid van de vervoerder de verpakking openen en de Goederen controleren op schade.

5. Wijzigingen in specificaties, klachten en retourzendingen

5.1 De Koper erkent dat er kleine veranderingen kunnen optreden in vorm, kleur en/of constructie, afhankelijk van het materiaal waaruit de Goederen zijn vervaardigd, het ontwerp van de Goederen of andere redenen. De modellen, illustraties, tekeningen en afmetingen die door Funtab zijn getoond, toegevoegd of aangekondigd, geven een algemene representatie van de Goederen. Veranderingen die kunnen leiden tot enige afwijking in het werkelijke ontwerp ten opzichte van de eerder genoemde modellen, illustraties, tekeningen of afmetingen, maar die niet resulteren in enige materiële wijziging van het technische en esthetische ontwerp van de Goederen, geven de Koper niet het recht om de geleverde Goederen te weigeren of te weigeren te betalen, en worden niet beschouwd als een tekortkoming door Funtab.

5.2 Afhankelijk van de gebruikte materialen voor de vervaardiging ervan, kunnen de originele Goederen in de loop der tijd veranderen als gevolg van milieueffecten (UV-licht, warmte of kou, vochtigheid of nattigheid en andere).

5.3 Funtab is voortdurend op zoek naar verbetering van haar Goederen. Geleverde Goederen kunnen daarom technisch verschillen van bestelde Goederen.

5.4 Indien de geleverde Goederen, naar het redelijke oordeel van de Koper, niet overeenkomen met de bestelde Goederen, minder zijn dan de bestelde Goederen, of beschadigd zijn zonder dat dit de schuld is van de Koper, dient de Koper Funtab onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen, maar in ieder geval niet later dan 7 (zeven) kalenderdagen na de leveringsdatum. Funtab is niet verplicht om klachten in behandeling te nemen die buiten deze periode zijn ontvangen. Elke klacht die door de Koper wordt ingediend, moet zo gedetailleerd mogelijk worden gespecificeerd, met een digitale foto bijgevoegd bij de e-mail. Elke levering moet worden beschouwd als een afzonderlijke transactie, dat wil zeggen, klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering hebben geen invloed op eerdere of latere leveringen.

5.5 Indien de klacht, naar het redelijke oordeel van Funtab, gerechtvaardigd is, heeft Funtab de keuze: (i) om het gebrek of ontbrekende Goederen te vervangen, of (ii) om de Koper het aankoopbedrag te crediteren.

5.6 Defecte Goederen mogen alleen op kosten van Funtab aan Funtab worden geretourneerd nadat Funtab hiervoor haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gegeven, of nadat Funtab heeft verzocht de defecte Goederen te retourneren. Als de Goederen niet binnen 15 (vijftien) werkdagen na de toestemming van Funtab voor de retournering van dergelijke Goederen zijn ontvangen, wordt geacht dat de Koper zijn klacht heeft ingetrokken, en Funtab is niet aansprakelijk jegens de Koper voor enige terugbetalingen, crediteringen of vervangingen.

5.7 In geval van vervanging van defecte Goederen of teruggave van Goederen, is de Koper aansprakelijk voor de kosten van de Koper met betrekking tot de Goederen en eventuele vervangingen.

6. Schorsing en beëindiging

6.1 Funtab heeft het recht om, geheel of gedeeltelijk, de uitvoering van haar verplichtingen onder enige overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te beëindigen als:

a. De Koper heeft nagelaten om, geheel of gedeeltelijk, binnen de termijnen van de overeenkomst te voldoen aan haar verplichtingen onder de overeenkomst en/of eerdere overeenkomsten;
b. Na het aangaan van de overeenkomst heeft Funtab goede redenen om te vrezen dat de Koper niet in staat zal zijn om aan haar financiële verplichtingen te voldoen;
c. De Koper heeft nagelaten om de gevraagde zekerheid of enige adequate zekerheid te verstrekken.

6.2 Indien Funtab, als gevolg van vertraging of andere handelingen van de Koper, redelijkerwijs niet kan verwachten om de overeenkomst volgens de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden na te komen, heeft Funtab het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren. In een dergelijk geval is de Koper aansprakelijk jegens Funtab voor alle kosten, schade of verlies aan winst die door Funtab is geleden.

6.3 Funtab heeft het recht om de overeenkomst voor de verkoop van Goederen te beëindigen of de verzending van Goederen op elk moment te annuleren, en indien dit wordt beëindigd of geannuleerd, zal Funtab de Koper crediteren of terugbetalen voor eventuele beëindigde of geannuleerde Goederen waarvoor de Koper heeft betaald.

7. Garantie

7.1 De meeste productspecificaties zijn te vinden op de website www.funtab.com. Funtab garandeert dat onder normaal gebruik en in overeenstemming met de installatie-instructies, en rekening houdend met de productspecificaties, de Goederen op het moment van levering aan de Koper en gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden vanaf de leveringsdatum, vrij zullen zijn van materiaal- of vakmanschapsfouten en in alle materiële opzichten zullen voldoen aan de productspecificaties.

7.2 De garantie in clausule 7.1 vervalt indien blijkt dat het beweerde gebrek is ontstaan als gevolg van misbruik of ander gebruik dan normaal gebruik met betrekking tot het specifieke goed, verwaarlozing, onjuiste installatie, ongeval, onjuiste opslag, of reparaties of wijzigingen die zijn aangebracht zonder de voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Funtab.

7.3 De garantie in clausule 7.1 omvat de volgende afschrijvingsprocedure: a. Binnen 12 (twaalf) maanden na factuurdatum: Funtab zal 1/2 (helft) van de kosten van reparatie of vervanging betalen, inclusief vrachtkosten binnen Nederland; b. Binnen 24 (vierentwintig) maanden na factuurdatum: Funtab zal 1/3 (een derde) van de kosten van reparatie of vervanging betalen, inclusief vrachtkosten binnen Nederland.

7.4 Onder voorbehoud van de uitsluitingen en beperkingen zoals uiteengezet in de bovenstaande secties en in Sectie 8, bepaalt het voorgaande de volledige aansprakelijkheid van Funtab met betrekking tot gebrekkige of niet-conforme Goederen.

7.5 Behalve de beperkte garantie zoals uiteengezet in deze sectie, geeft Funtab geen enkele garantie met betrekking tot de Goederen, inclusief enige (a) garantie van verhandelbaarheid; (b) garantie van geschiktheid voor een bepaald doel; (c) garantie van titel; of (d) garantie tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij; hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend volgens de wet, handelswijze, prestatieverloop, gebruik in de handel of anderszins.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Onverminderd enige verplichte wettelijke regels, geldt het volgende.

a. Met betrekking tot Goederen geleverd door Funtab: (i) Funtab streeft ernaar de productie van tablets met afbeeldingen of teksten die als onaanvaardbaar kunnen worden beschouwd te voorkomen. Funtab heeft hierin volledige discretie. Verder is Funtab niet aansprakelijk voor gederfde winst of besparingen, verlies van reputatie of goodwill, indirecte of incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de verkoop van de Goederen of het gebruik van de Goederen, ongeacht of een claim is gebaseerd op onrechtmatige daad, garantie, contract of enige andere wettelijke mogelijkheid, zelfs in de omstandigheden dat Funtab op de hoogte is gebracht van enige risico’s
(ii) De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van Funtab zal niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan 50% van de totale en cumulatieve aankoopwaarde.

b. Met betrekking tot door Funtab verleende diensten:
(i) Funtab is niet aansprakelijk voor enige schade, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de door Funtab verleende diensten.

8.2 De aansprakelijkheid van Funtab zal te allen tijde beperkt zijn tot het maximale bedrag dat wordt gedekt door de verzekering van Funtab voor het type schade.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort totdat de situatie van overmacht is beëindigd. Als de overmacht langer dan 3 (drie) kalendermaanden aanhoudt, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid voor enige compensatie aan de andere partij.

9.2 ‘Overmacht’ omvat, naast de wettelijke definitie, oorlog, militaire operaties van welke aard dan ook, blokkades, verboden, import- en exportverboden of embargo’s, of controles door enige regering of macht, quarantaine, een epidemie of pandemie, het niet tijdig of helemaal niet leveren door leveranciers of dienstverleners van Funtab, opschorting van het werk door, of een hoog ziekteverzuim onder, de werknemers van Funtab of haar leveranciers, of enige andere omstandigheid buiten de controle van beide partijen.

9.3 Funtab is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen als de situatie van overmacht begint nadat Funtab haar verplichtingen had moeten nakomen.

9.4 Voor zover Funtab op het moment dat de situatie van overmacht begint haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of nog kan nakomen, is Funtab gerechtigd om alle delen van de overeenkomst waar zij aan heeft voldaan of zal voldoen in rekening te brengen. In dat geval is de Koper verplicht te betalen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde Goederen blijven eigendom van Funtab totdat de Koper zijn verplichtingen aan Funtab volledig heeft nagekomen. Indien een factuur onbetaald blijft, strekt het eigendomsvoorbehoud van Funtab zich ook uit over alle eerder geleverde Goederen die door de Koper zijn betaald.

10.2 Goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen worden verkocht in het kader van normale zakelijke praktijken en mogen niet worden verpand of anderszins bezwaard.

10.3 Als een derde beslag legt op de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen, moet de Koper die partij op de hoogte stellen van het eigendomsvoorbehoud en Funtab hier onmiddellijk van op de hoogte stellen.

10.4 De Koper verbindt zich ertoe om de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen te verzekeren tegen brand, explosie, waterschade en diefstal. Op verzoek van Funtab zal de Koper een kopie van het verzekeringspolis verstrekken, evenals ervoor zorgen dat de rechten onder de verzekeringspolis die de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen dekken, worden overgedragen aan Funtab of dat Funtab in deze rechten wordt gesubrogeerd.

10.5 Als de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of als er geldige reden is om te vrezen dat hij dat zal doen, heeft Funtab het recht om Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen (of te regelen dat ze worden teruggenomen) van de Koper of van derden die de Goederen namens de Koper in bezit hebben. De Koper zal verplicht zijn om volledig mee te werken op straffe van een boete van 10% per dag van het bedrag dat hij verschuldigd is voor de Goederen. Funtab heeft het recht om de Goederen te behouden totdat de volledige koopprijs, inclusief rente, kosten en schade, is betaald, of om de Goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het totale bedrag dat de Koper verschuldigd is.

11. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

11.1 Funtab behoudt de rechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de intellectuele en industriële wetgeving en regelgeving met betrekking tot alle Goederen die zij levert, voor zover deze rechten niet aan een derde toebehoren.

11.2 De Koper mag elders geen Goederen die door Funtab zijn geleverd laten kopiëren, of imitaties daarvan vervaardigen die slechts in kleine details verschillen van de geleverde Goederen, of direct of indirect bij dergelijke handelingen betrokken zijn.

11.3 Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op schetsen, ontwerpen, modellen of prototypes in welke fase van uitwerking dan ook, die aan de Koper zijn geleverd of getoond, blijft volledig eigendom van Funtab en mag anders dan schriftelijk overeengekomen en uitsluitend voor dat specifieke doel worden gebruikt en moet op verzoek van Funtab onmiddellijk aan Funtab worden teruggegeven. Toegestaan gebruik betekent niet dat intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen.

11.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Funtab is het Koper niet toegestaan afbeeldingen, ontwerpen, brochures, video’s en ander materiaal te kopiëren of de informatie op de internet site van Funtab te gebruiken. Toestemming van Funtab laat de rechten van de auteur of de eigenaar van de verstrekte informatie onverlet.

12. Toepasselijk recht / geschillen

12.1 Alle overeenkomsten tussen Funtab en Koper zijn onderworpen aan Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen die ontstaan tussen Funtab en Koper zullen uitsluitend worden beoordeeld door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

12.3 De partijen zullen te allen tijde proberen een geschil in der minne te schikken voordat een van beide partijen een vordering bij de rechtbank indient.

12.4 De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Verdrag van Wenen inzake koopovereenkomsten) zijn niet van toepassing.

13. Slotbepalingen

13.1 De versie die bindend is, is de laatste versie die is gepubliceerd op www.Funtab.com op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

13.2 Indien enige bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd worden door de rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht. Funtab en Koper zullen vervangende bepalingen onderhandelen die in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke bepalingen qua doel en reikwijdte.

13.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse tekstversie en enige vertaling, prevaleert de Engelse versie.

Alphen aan den Rijn. Versie April 2023.