Ga naar de inhoud

Disclaimer

Alle inhoud op deze website wordt te goeder trouw gepubliceerd. Funtab staat echter niet garant voor de oorsprong, authenticiteit, geldigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit, noch aanvaardt zij enige verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in enig materiaal op deze website of in enig bijbehorend of ander materiaal, inclusief advertenties, hetzij mondeling, visueel, schriftelijk, gedrukt of elektronisch.

Funtab is niet aansprakelijk voor verliezen, schade, vorderingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze ontstaan, inclusief die veroorzaakt zijn door nalatigheid, als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website, of enige bijbehorende of daaropvolgende informatie, of door het vertrouwen van enige persoon, bedrijf of organisatie op de inhoud ervan. Alle toegang tot en gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Alle technische details, aanbevelingen en andere informatie op deze website vertegenwoordigen de beste kennis en ervaring die wij hadden ten tijde van publicatie. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze producten correct worden gebruikt en behandeld, volgens onze instructies en aanbevelingen, en alleen voor de beoogde doeleinden. Funtab behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving informatie op deze website te wijzigen, aan te passen, te variëren of anderszins te veranderen.